loading...
loading...
หน้าหลักของแอปพลิเคชั่น
โลโก้แอปพลิเคชั่น NiNA 1479

ชุมชนออนไลน์ เพื่อคนพิการ และครอบครัว

ชุมชนออนไลน์เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับคนพิการสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ วิถีชีวิต และใช้บริการที่เกี่ยวข้องกับคนพิการทุกช่วงวัยอย่างครบวงจร

 

เช่น การแพทย์ การศึกษา การประกอบอาชีพ การซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม อาสาสมัคร และการช่วยเหลือ เกื้อกูลกันและกัน เป็นต้น

หน้าหลักของแอปพลิเคชั่น
โลโก้แอปพลิเคชั่น NiNA 1479

ชุมชนออนไลน์ เพื่อคนพิการ และครอบครัว​

ชุมชนออนไลน์เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับคนพิการสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ วิถีชีวิต และใช้บริการที่เกี่ยวข้องกับคนพิการทุกช่วงวัยอย่างครบวงจร

เช่น การแพทย์ การศึกษา การประกอบอาชีพ การซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม อาสาสมัคร และการช่วยเหลือ เกื้อกูลกันและกัน เป็นต้น

 

ทําไมต้องมี โลโก้แอปพลิเคชั่น NiNA 1479

คนพิการเข้าไม่ถึงสิทธิด้วยความไม่รู้ ความยุ่งยากในการใช้สิทธิ รวมถึงครอบครัวและคนพิการขาดความตระหนักถึงสิทธิ ทําให้มีคนพิการไม่ได้รับการศึกษา หรือจบการศึกษาเพียงระดับประถมศึกษาถึงร้อยละ 88

 

ในวัยทํางานมีเพียงร้อยละ 49 และส่วนมากเป็นงานภาคเกษตรหรือรับจ้างซึ่งค่าตอบแทนต่ำ การนําเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบอัจฉริยะมาใช้ จึงเป็นวิถีทางหนึ่งในการลดช่องว่างดังกล่าว

ภาพถ่ายผู้ชายกำลังเข็นวีลแชร์ไปตามทาง

ทําไมต้องมี โลโก้แอปพลิเคชั่น NiNA 1479

คนพิการเข้าไม่ถึงสิทธิด้วยความไม่รู้ ความยุ่งยากในการใช้สิทธิ รวมถึงครอบครัวและคนพิการขาดความตระหนักถึงสิทธิ ทําให้มีคนพิการไม่ได้รับการศึกษา หรือจบการศึกษาเพียงระดับประถมศึกษาถึงร้อยละ 88

 

ในวัยทํางานมีเพียงร้อยละ 49 และส่วนมากเป็นงานภาคเกษตรหรือรับจ้างซึ่งค่าตอบแทนต่ำ การนําเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบอัจฉริยะมาใช้ จึงเป็นวิถีทางหนึ่งในการลดช่องว่างดังกล่าว

ภาพถ่ายผู้ชายกำลังเข็นวีลแชร์ไปตามทาง

หัวใจในการออกแบบและขับเคลื่อนงาน​

โลโก้แอปพลิเคชั่น NiNA 1479

National

ต้องขับเคลื่อนการทํางานและมีระบบความปลอดภัยระดับชาติ

innovation

สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาชีวิตคนพิการ

Network

ประสานพลังเครือข่ายอย่างสร้างสรรค์ร่วมกันทุกภาคส่วน

Ability

ใช้พลังความสามารถของคนพิการในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่าต่อสังคม

หัวใจในการออกแบบและขับเคลื่อนงาน

โลโก้แอปพลิเคชั่น NiNA 1479
National

ต้องขับเคลื่อนการทํางานและมีระบบความปลอดภัยระดับชาติ

innovation

สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาชีวิตคนพิการ

Network

ประสานพลังเครือข่ายอย่างสร้างสรรค์ร่วมกันทุกภาคส่วน

Ability

ใช้พลังความสามารถของคนพิการในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ

และคุณค่าต่อสังคม

Skip to content